ทุนวิจัยวิชาการ
(กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี)

เอกสารที่เกี่ยวข้องในการติดต่อกับสถาบันวิจัยและพัฒนา

1. ระเบียบ/ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

    1.1  ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาเรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยวิชาการ
       (กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี )  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    1.2  ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2559

    1.3  หลักเกณฑ์ขอรับทุนและวิธีการดำเนินการวิจัย พ.ศ. 2559

    1.4  ประกาศ เรื่อง อัตราการจ่ายเงินเกี่ยวกับการวิจัย พ.ศ. 2559

2. การจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (เอกสารจำเป็นต้องแนบ*)

    2.1  บันทึกส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (Print ออกจากระบบ URMS)*

    2.2  เอกสารหมายเลข 1 หลักฐานการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำสาขา/สำนัก/สถาบัน*

    2.3  เอกสารหมายเลข 2 check list สำหรับนักวิจัยในการเสนอโครงการวิจัย*

    2.4  เอกสารหมายเลข 3 แบบ สวพ.01(ฝปส.) [แบบเสนอโครงการวิจัย]*

    2.5  เอกสารหมายเลข 4 ประวัติคณะผู้วิจัย*

    2.6  การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของที่ปรึกษาโครงการวิจัย

3. การรายงานความก้าวหน้า และการขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย

    3.1  แบบ สวพ.02 (ฝปส.)[แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย]

    3.2  แบบ สวพ.03 (ฝปส.)[แบบขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย]

    3.3  แบบ สวพ.04 (ฝปส.)[แบบฟอร์มบันทึกนำส่งการรายงานความก้าวหน้า/ขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย]

4. แบบคำรับรองตรวจบทคัดย่อ

    4.1  แบบคำรับรองตรวจบทคัดย่อภาษาไทย (กรณีผู้เชี่ยวชาญไทย)

    4.2  แบบคำรับรองตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ(กรณีผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ)

5. รูปแบบการจัดพิมพ์รายงานการวิจัยวิชาการ (กองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี)

6. อื่นๆ

    6.1  ตัวอย่างแผนการดำเนินงานและแผนการส่งชิ้นงาน

    6.2  การพิจารณารายงานการวิจัยของที่ปรึกษาโครงการวิจัย

    6.3  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562

6.4 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย