สำนักงานเลขานุการ

     มีหน้าที่รับผิดชอบในฐานะเป็นหน่วยงานกลางปฏิบัติงานและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภายในสถาบันฯ เกี่ยวกับงานธุรการ งานการเงิน งานพัสดุ งานบุคคล บริหารงานทั่วไป การบริการจัดการ งานสำนักงานและส่วนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของทุกหน่วยงานภายในสถาบันฯ หรือหน่วยงานอื่น และงานที่มิได้อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานใดภายในสถาบันฯ โดยเฉพาะ

นางภัทรฤดี สุพัฒโสภณ​

เลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนา​

โทรศัพท์ : 02-504-7585​

งานบริหารงานทั่วไป

นางอุษา เกตุนาค

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 02-504-7599

นางธัญนันท์ วันพนม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

โทรศัพท์ : 02-504-7599

นายณัฐพล สิทธิผล

พนักงานธุรการ

โทรศัพท์ : 02-504-7599

งานอำนวยการ

นางสาวอารยา ทรัพย์ผาสุข

หัวหน้างานอำนวยการ

โทรศัพท์ : 02-504-7595

นางพูนศิริ อร่ามภิญโญกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

โทรศัพท์ : 02-504-7584

นางมณฑา สุขสุเมฆ

พนักงานธุรการ

โทรศัพท์ : 02-504-7594

นางพิมลภัทร บุญเยี่ยม

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

โทรศัพท์ : 02-504-7595

นายสมยศ เสียมสกุล

ลูกจ้างประจำงบประมาณแผ่นดิน

โทรศัพท์ : 02-504-7584

นายคุณากร สินเกษม

เจ้าหน้าที่ธุรการ

โทรศัพท์ : 02-504-7595