ข่าวทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการ จำนวน 5 โครงการ ดังนี้

  1. โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารจัดการลุ่มน้ำ โทรศัพท์หมายเลข 0 2554 1833 รายละเอียดเพิ่มเติม

  2. โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำชี สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ โทรศัพท์หมายเลข 0 2554 1847 รายละเอียดเพิ่มเติม

  3. โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ โทรศัพท์หมายเลข 0 2554 1847 รายละเอียดเพิ่มเติม

  4. โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสะแกกรัง ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจีน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารจัดการลุ่มน้ำ โทรศัพท์หมายเลข 0 2554 1833 รายละเอียดเพิ่มเติม

  5. โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ โทรศัพท์หมายเลข 0 2554 1870 รายละเอียดเพิ่มเติม

   ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอได้ที่ กลุ่มบริหารงานคลัง ชั้น 1 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ เลขที่ 89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 7 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น.

         กรมทรัพยากรน้ำ  มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาค่าใช้จ่ายในการศึกษา ประเมินศักยภาพ และพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ กรมทรัพยากรน้ำ  แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก และจะทำการชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจในการนำเสนอโครงการ
ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ชั้น 11 กรมทรัพยากรน้ำ  
          ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอได้ที่ ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ชั้น 11
กรมทรัพยากรน้ำ  เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 9 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา
08.30 – 12.00 น.
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ
0 2271 6000 6419

หนังสือเชิญมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

    – หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) มีความประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอแผนงานการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศสำหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ (Technology Localization) ประจำปีงบประมาณ 2563  ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) เว็บไซต์ www.nrms.go.th ได้ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.ธนาคาร วงษ์ดีไทย โทรศัพท์หมายเลข    08 6947 8888 e-mail : thanakarn@nxpo.or.th และคุณศศิธร ศรีคำม้วน โทรศัพท์หมายเลข 09 2626  3936 e-mail : golf.sasithorn@gmail.com รายละเอียดเพิ่มเติม 

     – องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขยาด จังหวัดชลบุรี  มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขยาด  ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  และการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด และโครงการดีเด่น  ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปลัด อบต. โทรศัพท์หมายเลข 038 195 158
รายละเอียดเพิ่มเติม

     – องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชิด จังหวัดชลบุรี  มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชิด  ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  และการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด และโครงการดีเด่น  ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปลัด อบต. โทรศัพท์หมายเลข 038 162 881 ต่อ 101  รายละเอียดเพิ่มเติม

     – กรมทางหลวง มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงรักษาทางหลวงในระยะยาว ปี 2563 โดยวิธีคัดเลือก ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.  ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอได้ที่ สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์หมายเลข 0 2354 6888 ต่อ 23530 รายละเอียดเพิ่มเติม

Close Menu
Close This Panel