LINE กลุ่ม-URMS-สำหรับนักวิจัย
  • เอกสารที่เกี่ยวข้องในการติดต่อกับสถาบันวิจัยและพัฒนา

1. ระเบียบ/ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

     1.1 ประกาศ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยการศึกษาทางไกล
          ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     1.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2559

     1.3 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ขอรับทุนและวิธีการดำเนินการวิจัย พ.ศ. 2559

     1.4 ประกาศ เรื่อง อัตราการจ่ายเงินเกี่ยวกับการวิจัย พ.ศ. 2559

2. การจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

      2.1 แบบ สวพ.01 (1) ศวก. [แบบฟอร์มบันทึกนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย] 

 

      2.2 แบบ สวพ.01 (ศวก.) [แบบเสนอโครงการวิจัย]

 

      2.3 คำชี้แจงประกอบแบบเสนอโครงการวิจัย 

 

      2.4 แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย 

 

3. แบบฟอร์มสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย/หนังสือมอบอำนาจ/
    ประกาศฯ แบบ สวพ.04 (ศวก.) 

 

4. การรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 

      4.1 แบบ สวพ.02 (1) ศวก. [แบบฟอร์มบันทึกนำส่งการรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย] 

 

      4.2 แบบ สวพ.02 (ศวก.) [แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย] 

 

      4.3 คำชี้แจงประกอบแบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 

 

5. การขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย

      5.1 แบบ สวพ.03 (1) ศวก. [แบบฟอร์มบันทึกนำส่งการขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย] 

 

      5.2 แบบ สวพ.03 (ศวก.) [แบบขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย] 

 

      5.3 คำชี้แจงประกอบแบบขอขยายระยะเวลาการดำเนินการวิจัย 

 

6. การรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2

      6.1 แบบ สวพ.02 (2) ศวก. [แบบฟอร์มบันทึกนำส่งการรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย] 

 

      6.2 แบบ สวพ.02 (ศวก.) [แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย] 

 

      6.3 คำชี้แจงประกอบแบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย 

 

      6.4 แบบประเมินรายงานการวิจัย 

 

7. แบบฟอร์มบทคัดย่อ/แบบคำรับรองตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ/
รูปแบบการจัดพิมพ์รายงานฯ 

      7.1 แบบฟอร์มบทคัดย่อ 

      7.2 แบบคำรับรองตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

      7.3 รูปแบบการจัดพิมพ์รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ของ มสธ. 

 

8. แบบฟอร์มบันทึกนำส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์