รูปแบบการจัดพิมพ์รายงานการวิจัย  บทคัดย่อ และสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย

  • แบบ สวพ. 09 [รูปแบบการจัดพิมพ์รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ของ มสธ.]   

            -1 ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน

            -2 ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (โครงการบริการวิชาการแก่สังคม)

            -3 ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี

            -4 ประเภทวิจัยสถาบัน  

            -5 ประเภทวิจัยสถาบัน

            -6 ประเภทการวิจัยภาระงานประจำ

            -7 ประเภทการศึกษาทางไกล

            -8 ประเภทพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางไกล

            -9 ประเภทพัฒนาการเรียนการสอนทางไกลสู่ระดับนานาชาติ

  • แบบ สวพ. 11 [รูปแบบการจัดพิมพ์รายงานการวิจัยสำหรับชุดโครงการวิจัยของ มสธ.]

                    -1 ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน 

                    -2 ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี 

    • แบบฟอร์มบทคัดย่อ(ปัจจุบัน) 
    • สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย